Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pixel Technology sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piękna 1, kod pocztowy 93-558, e-mail: biuro@pixel.com.pl , tel. 48 42 637 39 73, fax 48 42 637 56 84, strona internetowa: www.pixel.com.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych w Pixel Technology jest Violetta Matusiak (e-mail: iod@pixel.com.pl)

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane:

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez nas w dużym stopniu zależy od tego, jakie dane nam udostępnisz- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zazwyczaj jest to imię i nazwisko, czasem stanowisko w danym przedsiębiorstwie, adres e-mail, numer telefonu. Z tego powodu zawsze warto przeanalizować czy wszystkie podane nam dane osobowe (np. w odpowiedzi na maila) są konieczne do kontaktu, czy część jest zbędna

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Ponadto poprzez pliki cookies (patrz dalej) przetwarzamy dane na temat zachowań i preferencji internetowych. W tym celu wykorzystujemy adres IP urządzenia mobilnego lub komputera i strony, które odwiedzasz, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.

Wykorzystujemy też informacje na Twój temat, aby dobrać najbardziej odpowiednią ofertę naszych produktów lub usług. Zdarza się, że prosimy o Cię o opinię na temat naszych produktów, aby ulepszyć naszą ofertę.

Co robimy z danymi osobowymi:

Przetwarzanie rozumiemy jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, analizowanie itd.

Kto ma dostęp do danych osobowych:

odbiorcami Twoich danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Cele przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

– zawarcia i realizacji umowy
– wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości,
– dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
– marketingu, w tym profilowania. Twoje dane są nam potrzebne, aby spersonalizować ofertę wysyłaną pocztą elektroniczna lub tradycyjną, prezentować ją na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach mobilnych. Robimy to na podstawie zgody, jednak zawsze może Pan/Pani zrezygnować z takiego marketingu, w tym profilowania związanego z takimi działaniami
analizy. Analizujemy wyniki naszych działań marketingowych, aby mierzyć ich skuteczność, a także trafność naszych kampanii. W tym celu prowadzony działania statystyczne, tak a by cały czas udoskonalać nasze usługi.
– wykrywania botów i nadużyć
– świadczenia usług drogą elektroniczną

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych będzie różna w zależności od celu przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy są przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie np. 6 ust. 1 lit. C RODO (np. dane z faktur) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (np. 6 ust. 1 lit. F RODO). W tym ostatnim przypadku są to już dane pseudominizowane.

Dane osobowe przekazane nam w celu kontaktu z Tobą są przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (np. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dane osobowe przekazane nam podczas zapisu do newslettera przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 lit. A RODO – zgoda jest wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane osobowe przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet będą przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 lit. F) RODO (uzasadniony interes administratora) lub Twojej zgody na przetwarzanie.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu w jakim są one przetwarzane.

Jeżeli udostępniłeś swoje dane osobowe celem prowadzenia korespondencji (np. wymiany wiadomości email) to podlegają one archiwizacji przez okres 6 lat.

Jeżeli udostępniłeś nam swoje dane osobowe celem zawarcia umowy, to są one przetwarzane przez okres realizacji umowy, w tym obowiązków z tytułu gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej zakończeniu wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli udostępniłeś nam dane osobowe w toku zapisywania się do newslettera, to będą one przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej wyrazisz sprzeciw lub zażądasz ich usunięcia.

Jeżeli udostępniłeś nam dane osobowe w celach marketingowych, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli udostępniłeś nam dane osobowe, to są one przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, dane osobowe będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera oraz podtrzymywania kontaktu.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy realizacji jest niezbędne do jej zawarcia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie, a także w celach analitycznych jest dobrowolne.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania jednej kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych oraz ich uzupełnienia,
– prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (np. wstrzymanie na jakiś czas operacji na danych), z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. – Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi
prawo sprzeciwienia się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowaniu) art. 22 RODO
możesz również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas spersonalizowanych wiadomości handlowych
Jeżeli jednak zawarłeś z nami umowę to nie przysługuje Tobie:

– prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO),
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a
– prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
Przysługują Ci wtedy następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
– prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
uzupełnienia (art. 16 RODO),
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania (z pewnymi wyjątkami)
Więcej informacji na temat przysługujących Tobie praw zawarto w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu skorzystania z powyższych praw udostępniamy następujące kanały komunikacji:

forma pisemna – adres: ul. Piękna 1, 93-558 Łódź
forma mailowa – email: biuro@pixel.com.pl

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane też przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy w związku z świadczeniem usług na Twoją rzecz.

Twoje dane osobowe są udostępniane:

upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy,
podmiotom świadczącym usługi IT,
organom publicznym – na ich żądanie
W przypadku gdy zawrzesz z nami umowę twoje dane osobowe mogą być też udostępniane:

podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla nas – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe,
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,
kurierom i dostawcom paczek.
W przypadku, gdy udostępniasz nam swoje dane osobowe w celach marketingowych, możemy je przekazać agencjom marketingowym i firmom badawczym.

Zawsze Twoje dane osobowe są przetwarzane na polecenia ich administratora, czyli nas.

Dokładamy najwyższych starań, aby osoby trzecie miały dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań

Nasza instytucja celem ochrony Twoich danych osobowych wdrożyła odpowiednie polityki bezpieczeństwa i standardy. Wdrożyliśmy m. in procedurę ISO 27001, aby lepiej chronić Twoje dane osobowe. Procedury te są na bieżąco aktualizowane, aby były ciągle zgodne z przepisami prawa i zmianami technologii. Stosujemy też odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (m. in. środki bezpieczeństwa IT), aby zagwarantować poufność i integralność Twoich danych osobowych. Nasi pracownicy i podmioty z nami współpracujące zobowiązane są do zachowania poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas procedurach dotyczących ochrony danych osobowych, a także o sposobie wykorzystywania Twoich danych możesz się z nami skontaktować przez: e-mail biuro@pixel.com.pl, telefonicznie 48 42 637 39 73, fax 48 42 637 56 84, lub w siedzibie w Łodzi, ul. Piękna 1, kod pocztowy 93-558.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Przykładowo z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies i inne technologie

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Używamy plików cookies m.in. w celu:

utrzymania sesji od momentu logowania do portalu,
odpowiedniego wyświetlenia strony, tak aby dostosować je do urządzenia, z którego właśnie korzystasz,
dostosowania naszej strony internetowej do Twoich preferencji, np. wyboru języka, w jakim będzie się ona wyświetlała.
mierzenia efektywności naszych działań marketingowych
ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej,
wykrywania nadużyć (tzw. botów), m.in. w postaci sztucznego ruchu internetowego,
prowadzenia działań marketingowych. W tym celu profilujemy reklamy wyświetlane na stronach internetowych stosownie do Twoich preferencji w zakresie wyboru produktów.
Jak widać z powyższego wyliczenia część cookies ma charakter techniczny i jest konieczna do prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej.

Jeśli wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, wówczas będziemy mogli wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na stronach internetowych w celu dostosowania reklam.

Zawsze jeżeli chciałbyś abyśmy zaprzestali przetwarzania tych informacji w formie plików cookies, możesz to zrobić. Wystarczy, że usuniesz pliki cookies z urządzenia, z którego korzystasz np. komputera, smartfona czy tabletu. Po ponownym wejściu na stronę internetowa zostaniesz ponownie poproszony o decyzję w sprawie wyrażenia zgody na ciasteczka marketingowe (każdorazowo zapewniona będzie możliwość swobodnego podjęcia decyzji).

Jeżeli chcesz usunąć pliki cookies lub cofnąć zgodę na ich instalację w twojej przeglądarce internetowej musisz to dokonać z poziomu swojej przeglądarki

Cookies marketingowe będą ważne przez maksymalny okres 90 dni od momentu ich instalacji.

Pamiętaj: Zawsze też możesz nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies w celach marketingowych.

Musisz być jednak świadom, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Musisz wiedzieć, że celem poznania Twoich potrzeb korzystamy z pomocy naszych partnerów, m.in.

wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
korzystamy też z portali społecznościowych w ten sposób, że m.in. prezentujemy tam naszą ofertę. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ i inne
korzystamy z narzędzi, które umożliwiają nam kierowanie spersonalizowanych reklam .
zamieszczamy filmy i materiały o naszych usługach na portalach przeznaczonych do tego, np. youtube.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty, z którymi współpracujemy, to możesz zapoznać się z wdrożonymi przez nich procedurami na ich stronach internetowych. Dla ułatwienia podajemy Tobie linki do części naszych partnerów:

Google Analytics,: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

HotJar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

GetResponse: https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-prywatnosci.html